עבש ראב - ייק ש''ע הללכמה , (הימיכ ,היגולויב) םיעדמל גוחה
הביבסו היגולוקא
   ."הביבסו היגולוקא" אשונב הדימל ירמוחו דומיל תודיחי םיאצמנ הזה רתאב
.תונוש םידמול תומרל  המיאתמה תירלודומ הרוצב  תויונב דומילה תודיחי
רתא לש השדח הסרג

 ןוזדיווד יפר ר''ד    ןורג הוא  ,ידעצ ילא ר''ד :םיחתפמה תווצ
                                  למייב הנינ ר''ד   :רתאה בוציע