תוליעפו הנבמ - ןיבולגומח

 
 
   
: 1 קרפ
.1.1
.1.2
  
:2 קרפ
 .2.1
.2.2
   
:3 קרפ
.3.1
 
.3.2
 
.3.3
 
.3.4
 
    
:4 קרפ
.4.1
.4.1.1
.4.1.2
 .4.1.3
4.1.4
.4.2
.4.2.1
.4.2.2
.4.2.3
.4.2.4
    

 
אובמ


:ףוגה יאתל ןצמח לש קפסמו ףיצר םרז תקפסאל םינונגנמ ינש םימייק םינתיילוחב
(.3 קרפ ,1988 ,ריירטס) םדה תכרעמ היורקו םיאתל ןצמח הריבעמה תירוזחמ תכרעמ. 1
.ףוגה יאת לכ לא ובש ןצמחה םע םדה עיגמ התרזעבש וז איה
.םמויקל יחרכהה ,תיאתה המישנה ךילהת תא עצבל םילוכי םהו םיאתה לא רבוע ןצמחה
,ללכ – ךרדב ,םירצונ ופוסב ,םינמימו םינורטקלא תרבעה לש םיבר םיבלש לעבו בכרומ הז ךילהת
.ינצמח – וד ןמחפו םימ
תינויח הרידסה ותקפסאו םינמימהו םינורטקלאה לש יפוס טלוקכ הלא םיכילהתב שרדנ ןצמחה
(.1994 ,.ס בומרבא ,.ע ןמדירפ) תירשפאה היגרנאה ברימ תקפהל
רוזחמו ,ודעב עפעפמ ןצמחהש םינפה חטש תא קפסמה המישנה רביא ןה תואירה ,םינתיילוחב
.ליעפ ןפואב םפוגבש םיאתלו תומקרל ןצמחה תא הריבעמה הלבוה תכרעמ קפסמ םדה
,(CO2) ינצמח – וד ןמחפ רצונ ,ןצמחה ידי – לע םינמושהו תומימחפה לש ןוצמחה ךילהתב
.ףוגה ןמ טלפנו ותורצוויה רתאמ קחרומה
.ףוגב ןצמחה תלבוה תכרעמ לש יללכ רואית :1 רפסמ רויא
הכומנה תוסיסמה איה םיאתל תקפסמ תומכב ותקפסאו ןצמחה תרבעהל תירקיעה הלבגמה .2
(.1994 ,.ס בומרבא ,.ע ןמדירפ) םימב ןצמח לש
.וז היעב לע רבגתהל תעייסמ םימב תוסיסמה ןצמח תואשונ תולוקלומ לש "השיכר"
.ןיבולגומהו ןיבולגוימ :םה םינתיילוחב ןצמחה יאשנ
לש העונת רשפאמו רירשה תמקרב ןצמח רגאמכ שמשמ ,םירירשב אצמנה ןובלח – ןיבולגוימה
.רירשב ןצמח
.םדב ןצמחה אשנכ שמשמו םימודא םד יאתב יוצמה ןובלח – ןיבולגומה
תויומכ תרישק תרשפאתמ ךכל תודוה ,ןיבולגומה תולוקלומ 108 - מ הלעמל שי םודא םד את לכב
תרשפאמה ,המירז תוריהמ לעו םדב ריבס יטומסוא ץחל לע הרימש ךות ,ןצמח לש תורכינ
.ףוגה יקלח לכל הליעי ןצמח תקפסא
.(O2 לש ל"מ 250 – ל 5 – מ ) 50 – יפ ןצמחה תרבעה רשוכ תא הלידגמ ןיבולגומהה לש ותוחכונ
רקיעבו םנבממ תעבונ יגולויבה םדיקפת תא תוליעיב אלמל ןיבולגומההו ןיבולגוימה לש םתלוכי
."םהה תצובק" :תארקנה תידוחיי תיטטסורפ הצובק לש התוחכונמ
םויקל יחרכהה ודיקפת ןיבל ןיבולגומהה לש דחוימה והנבמ ןיבש רשקה לע דומענ ,וז הדובעב
.םייחה
:םיאבה םירבדה לע שגד םישנ ךכ םשל
.(?ןצמחה תרישקב תעייסמ וז הצובק דציכ) דיקפתו הנבמ תניחבמ םהה תצובק לש הדוחיי *
הלא םייוניש דציכו הלוקלומה הנבמב םילחה םייוניש ןיבל ןצמחה תרישק ןיבש רשקה.*
.הליעי ןצמח תרישק םיחיטבמ *
.תוידיטפפילופ תורשרש עברא דחי ורבוח ןיבולגומהבש ךכב תוליעי.*
םהלש רשקהו הלועפה תוסיוו לע DPG זוכירו ,CO2 זוכיר ,pH :ומכ הביבס ימרוג תעפשה .*
.ןצמחל ןיבולגומהה תקיזל 
.ולא םיגוס ןיב םילדבהה תועמשמו םינוש םיניבולגומה יגוס.*
תורושקה תולחמ) ןיבולגומהב תויצטומ םיגדנ ,ןיבולגומהה לש דיקפתהו הנבמה תנבה רחאל.*
.ימיכויבה טבהה לע שגד ןתמ ךות (ןיבולגומהב םימגפל

 

. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ