תוגצמ
הימיכויבה ידומילל ימיכה עקרה :1 תגצמ
הימיכויבה ידומילל יגולויבה עקרה :2 תגצמ
יללכ הנבמ תוינימא תוצמוח:3 תגצמ
 םינושה םיגוסה ןיב האוושה - תוינימא תוצמוח :4 תגצמ
תילרטיינ תינימא הצמוח לש היצרטיט םוקע :5 תגצמ
 .ןויפיא - ידיטפפה רשקה :6 תגצמ
םינובלחו םידיטפפב תוינימא תוצמוח ףצר - ינושאר הנבימ תעיבק:7 תגצמ
 םינובלחה הנבמ:8 תגצמ
(תילגנא)תוליעפו הנבמ :םינדגונ:9 תגצמ