היפרגוטמורכ 
 
 
 ."תירלוקלומ תננסמ"ב םלדוג יפ לע  םינובלח תבורעת תדרפה
:9 רויא
 
אבה ףדל ךשמה          םדוקה ףדל