םיבשקותמ הארוה/הדימל ירמוחו תשרב םייטקדיד םיקחשמ

םיבשחוממ הדימל ירמוח תכרעה

.ךוניחה דרשמ תוסחב "םיבשחוממ םירמוח לש ןויפא" טקייורפ
http://www.lomdot.co.il/index.html

(תילגנאב) .םיבשחוממ הדימל ירמוח תכרעהב םינוש םיטביהב ןד רמאמ
http://scs.une.edu.au/csit312/file9/frame/index.htm

.םיבשחוממ הדימל ירמוח תונכתב תקסועה הרבחב תווצ שאר Susan Schilling – םע ןויאר
(תילגנאב)
=http://www.wired.com/wired/5.01/esschilling.html?pg=1&topic


טנרטניאה תשרב םייטקדיד םיקחשמ

.תומיוסמ תויתוא תוליכמה םילימ רותיאל עונמ ןתונ רתאה .תירבעב םיצבשת ירתופל רתאה
.םיצבשתה ינובל תישומיש וז תורשפא
/http://www.active.co.il/word

ידי לע םיקדבמו םיקחשמ תיינבל ןונגנמ ןתינ ףסונב .דחא רתאב תויוליעפו םיקחשמ תורשע
.רתאה ירקבמ
http://www.quia.com/index.html


טנרטניאב יביטקארטניא קדבמ/קחשמ תיינבל םינונגנמ

.םיקחשמו םיסנכנ - םידליל םייביטקארטניא םיקחשמ אלמ רתא
ידי לע ואילמ רחאלו וידימלתל קדבמ תונבל הרומל תורשפא תנתינ
!םיהדמ .ינורטקלא ראודב הרומה לא תוחלשנ קדבמה תואצות דימלת
תוחפל םיקדבמ ןיכהל רשפא הרקמ לכב .תילגנאב לכה - דיחיה ןורסיחה
.הקיטמתמב
http://www.funbrain.com/

.תונוש תומרב הקיטמתמב םייביטקארטניא תויוליעפו םיקחשמ ליכמה רתא
.הנוכנ הבושתו רבסה ולבקת םתיעט םא
http://www.aplusmath.com/

- םינוש םימוחתב תויביטקארטניא תויוליעפ ףסוא ליכמה רתא
.דועו תוברת ,תואירב ,היפרגואיג
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/menuquiz.htm.םייביטקארטניא םיקדבמו המאתה יקחשמ) תובשקותמ תויוליעפ תיינבל רתא
http://www.attotron.com/pub/quizmake.htm

.(תילגנאב) עדימ יפד ,םיקדבמ ,םיקחשמ ןווגמ תיינבל ןונגנמ ליכמה רתא
http://www.quia.com/index.html

םיקדבמו םיקחשמ תריציל ישפוח שומישו הדרוהל הנכות םיעיצמ וב רתא
.הלא תויוליעפל תואמגוד תונתינ .םייביטקארטניא
http://polyglot.lss.wisc.edu/workshop/quizzes/index.html


טנטרניאהמ תישפוח הדרוהל תודמול/תונכות

.שומישל תישפוח איהו ךונח ןד ידי לע הבתכנ הנכותה .לפכה חול לוגרתל הנכות
http://ramat-negev.org.il/~hanoch/kefel.htm


םיילאוזיו םירמוחו הקיפרג ירתא

.שומישל תוישפוח תויצמינאו תונומת יפלא ליכמ Barry's Clip Art Server רתאה
/http://www.barrysclipart.com


דחוימ ךוניח םוחתב םירתא

צ"לשר ןצינ תדוגא
http://zplusplus.co.il/nitzan/f_whatis.htm