lomed

הרומל ךירדמ

book

האושה
תרחא הארוה

תימוחת-ןיב תינכת
תבשחוממ הביבסב
,םילוב תועצמאב
םילילמתו תונומת


,האושה :קרפה תארוהב תקסוע וז תינכת
,היינשה-םלועה תמחלמ ךותמ דחא קרפ
תונומת ,םידלי ירויצ ,םילוב תועצמאב
.(םייתורפסו םיירוטסיה םיטסקט) םילילמתו
,תבשחוממ הדימל תביבסל החתופ הדיחיה
.טנרטניא תביבס - טסקטרפיהו תילאוטריו
יבחרמב טווינלו טוישל םיפשחנ םידמולה
.האושה אשונב טנרטניאה
.טנרטניאל רוביח אלל םג תינכתב דובעל ןתינ


תינכתה תורטמ   ball
האושה לש תוידוחייהו תובכרומה תשגדה  ball
רקוחכ דימלתה  ball
תיתרוקיב-תיעדמ השיגב יאמצע דמול חותפ    
תונרקס חותפ  ball
תונינעתהל תמאתומה תיביטקארטניא הדימל    
וירושיכלו דמולה    
םיכרעל ךוניח  ball
השיג ךות ינויצ-ידוהי יטסינמוה ךוניח    
תיטסילרולפ    
םעו דיחיה םע דמולה לצא היטפמא תריצי ball
האושב הצובקה    
תימוחת-ןיב תינכתב האושה תארוה  ball
תוינשדח תויגולונכט תועצמאב האושה תארוה  ball
יטסקטרפיהו ילאוטריו עדימב יתייווח שומיש ךות    


.היינשה םלועה תמחלמב ושחרתה םישק םיעוריא
.המחלמה ךלהמב ועגפנו וחצרנ םדא ינב ינוילימ
:םידוהי םינוילימ השישכ וחצר םינמרגה
התייה ךכל הביסה .ףטו םידלי ,םישנ ,םירבג
.םידוהי םתויה
תישונאה הירוטסיהה העדי אל וז המחלמל דע
.ותוהז לשב יתטישו ןנכותמ םע חצר לש העפות
- תובר תולאש האושה יעוריא םיררועמ םויה םג
:ןוגכ ,תוירסומו תויכרע
?ותוהז לשב קר םע חצר רשפאתה דציכ
תא ועציבש םישנא םתוא ויה ימ
"ןיילתה" - ?חצרה
"ןברוקה" - ?םידוהיה וביגה דציכ
הז חצר ואר םלועה תומואש הרק דציכ
"דצהמ דמועה" - ?וקתשו
דגנ תאצל הסינ תישונאה הרבחב ןטק גלפ
םישנא םתוא ויה ימ ןיילתה תרזג
"םלועה תומוא ידיסח" - ?ולעפ דציכ


תולאשבו ולא תולאשב תקסוע םכינפלש תינכתה
.האושב תורושקה תופסונ
.תולאשה לע תונעל הסננ תינכתב הדובעה ךלהמב


םיאשונ השיש תינכתב  ball

ןיילתה   
ןברוקה   
דצהמ דמועה   
םלועה תומוא ידיסח   
םילוב םובלא   
םילוב תירלג   

.(םירפסוממ) םיאשונ-תת רפסמ םנשי תינכתב


ןיילתה naatz

תונעזגל אל .1    
גרבנרינ יקוח .2    
חלודבה ליל םורגופ .3    
ןוצרמ םיניילת .4    
םיליגר םישנא .5    
השובכה ןילופ .6    
םידליל ןיילתה סחי .7    
ןמז לגרס .8    

ןברוקה naatz

זוכירה תונחמ םלוע .1    
תואטג .2    
האושב םידלי .3    
םירפסמ םידלי .4    
האושב םייחה שודיק .5    
קא'צרוק שונאי .6    
הדמשה תונחמ .7    
האושב תידוהי תודגנתה .8    
תונחמבו תואטגב המיחל .9    

דצהמ דמועה naatz

"סיאול טנס" היינאה .1   
גאה תנמא .2   
קתוש םלועהו- םימותי .3   
הצצפוה אל ץיוושוא .4   
רביד אל שיאו.5   

םלועה תומוא ידיסח naatz

םלועה תומוא ידיסחל די .1   
הלאכ םג ויה .2   
קרמנד .3   
גרבנלו לואר .4   

תויחנה יפ-לע דומלל ןתינ ובש םילוב םובלא ball
.תינכתב םילובה לכ לע הדובע   
.וילע רבסהל ךתוא הריבעמ לארשימ לוב לע הציחל   
.םילובה םובלאל ךתוא הריזחמ רבסה לע הציחל   

ירויצ לש תואמגוד הליכמ םילוב תירלג ball
.תינכתה תא ודמלש רחאל םידימלת ורייצש םילוב   


:ואצמת תונושה תודיחיב

תודועת ,םילוב :םיינושאר םיירוטסיה תורוקמ ball
.םימולצתו םיריש ,םידלי ירויצ ,תוירוטסיה   

:םיינשמ םיירוטסיה תורוקמ
.םינושה םיאשונב םיירוטסיה םירקחמ ,םילוב   

םיקסועה םיפוגלו תודסומל תבשחוממ תורשקתה
,ןוטגנישווב האושה ןואיזומ ,םשו די :אשונב   
.דועו טנרטניאב ןויד תוצובק   

.הבשחמלו ןוידל םיאשונ ;הדובע תויחנה ball

.לוב תריציל ףד ball


:תויורשפא יתש ךינפל chaya

.תינכתב עצומה ףצרה יפ-לע םיאשונה תא דומלל .א
.ךיניע תוארכ רוחבל .ב


,םייניבה תביטחב םידימלתל המיאתמ תינכתה chaya
םירומל הללכמבו ידוסי-לעה רפסה תיבב
.הריקחו הרשעה תינכתכ ןהו דומיל רמוחכ ןה
םידומילה תנש ךרואל תינכתה תא דמלל ןתינ
ןפואב דמלל וא תיעובש העש לש תרגסמב
.םייניבה תביטח תונש שולש ךרואל ילריפס
ול םיארנה םיאשונה תא הרומה רחבי הנש לכב
:ונתצלמה .םיעצומה םיאשונה ךותמ
:המגודל ,םיזכרמ םיאשונ יפל דמלל ליג תבכש לכב

האושב םידלי :'ז התכ gif
םתודליש םידלי ןיב חיש ןיעמ רוציל :הרטמה
םתודליש םידלי ןיבל ,תילארשיה היווחב
.האושה לצב םהילע הרבע
םוי-םויה ייח תא םידליה ירואית ןיב שגפמה
םרות םיילארשיה םידליה תובוגת ןיבו האושה לצב
בוציעלו האושב םידליה םע תוהדזה שגר תריציל
.םיילארשיה םידליה תעדותב האושה ןורכיז

:םייטנבלר הדובע יפדל המגוד
םידליל ןיילתה סחי
האושב םידלי
םירפסמ םידלי
קתוש םלועהו- םימותי
הלאכ םג ויה
םילוב תירלג


םיכרעל ךוניח:'ח התכ gif
.רבעל סחיב תירסומ-תיכרע העדות חופיט :הרטמה
.תילארשי תידוהי העדותו םזינמוה :םיכרעל ךוניח

:םייטנבלר הדובע יפדל המגוד
"חלודבה ליל" םורגופ
םיליגר םישנא
הריחב ךותמ םיניילת
םייחה שודיק
קא'צרוק שונאי
רביד אל שיאו
גאה תנמא
םלועה תומוא ידיסחל די
גרבנלו לואר
םילוב םובלא
םילוב תירלג


רקוחכ דימלתה :'ט התכ gif
תויביטינגוק תויונמוימ תשיכר :הרטמה
.רקחמ עוציבל תושורדה תויטפמאו

:םייטנבלר הדובע יפדל המגוד
תונעזגל אל
גרבנרינ יקוח
השובכה ןילופ
ןמז לגרס
תואטג
הדמשהה תונחמ
האושב תידוהי תודגנתה
תונחמבו תואטגב המיחל
"סיאול טנס" הינאה
הצצפוה אל ץיוושוא
קרמנד
םילוב םובלא
םילוב תירלגטסקטה חסונ רתוימ לוברסמ ענמיהל ידכ :הרעה ball
שומיש השועה תינושלה המכסומה יפ לע      
.הבקנו רכז תגציימכ רכז ןושלב      


.הלדגהב תונומתהמ קלח תוארל ןתינ ball
הלדגהל תונתינה תונומתה לע    
hand  ץחה ןמס םוקמב די-ףכ העיפומ    
ךתוא הריזחמ תלדגומה הנומתה לע הציחל   
.תנטקומה הנומתל   


help הלעפה תוארוה
BACK לע הציחלב תישענ םדוק ףדל הרזח ball
(ןפדפדה לש הנוילעה תילאמשה הניפב)   up
Line


write
ochayo@macam.ac.il
home
ףד
ישאר