תוארוה
הלעפה
help

תינכת ,תרחא הארוה האושה" תינכתב
תבשחוממ הביבסב תימוחת-ןיב
"םילילמתו תונומת םילוב ,תועצמאב
םיאשונ-תת רפסמו םיאשונ השיש םיללכנ
.הרומל ךירדמב אוצמל ןתינ םתואש ,םירפסוממ.תיבה ףד - ישארה ףדב תישענ אשונה תריחב ball
הריבעמ אשונה תא למסמה לובה לע הציחל   
.תרחב ובש אשונה לש החיתפה ףדל ךתוא   
ףד לכמ תיבה ףדל עיגהל ןתינ   
     home  לע הציחלב    אשונ לכ לש החיתפה ףדב תישענ אשונה-תת תריחב ball
.אשונה-תת תא למסמה לובה לע הציחל ידי-לע    

םינושה םיאשונה ןיב םירבעמה לכ ball
.ףד לכ ףוסב םיעצבתמ םיאשונה-תתו


םיאשונה-תתו םיאשונה ןיב רבעמל תורשפא ball

רבכעה לש ץחה ןמס םוקמב רשאכ קר תמייק   
hand  די-ףכ העיפומ  
.דעוימה םוקמה לע הציחל תרזעב עצבתי רבעמה   


BACK לע הציחלב תישענ םדוק ףדל הרזח ball
.(ןפדפדה לש הנוילעה תילאמשה הניפב)    .הלדגהב תונומתהמ קלח תוארל תורשפא תמייק ball
הלדגהל תונתינה תונומתה לע :בל םיש   
.ץח םוקמב hand  די-ףכ העיפומ   
ךתוא הריזחמ תלדגומה הנומתה לע הציחל   
.תנטקומה הנומתל   

up   לע הציחלב עיגהל ןתינ ףד לכ תליחתל ball
ראוד ונל חולשל תורשפא תמייק ףד לכ ףוסב ball
write ochayo@macam.ac.il  לע הציחלב ינורטקלא
:תיבה ףדמ קר עיגהל ןתינ םיאבה םיפדל  arrow


help    הז תוארוה ףד naatz


book    הרומל ךירדמ naatz


book    םיחנומ ןולימ naatz
link

link
Line


*** םירצוי תויוכז***

תרחא הארוה האושה" תינכתה לע תויוכזה לכ
תבשחוממ הביבסב תימוחת-ןיב תינכת
"םילילמתו תונומת םילוב ,תועצמאב
.רטומלרפ הבוטלו רבורטסוא היחל תורומש
.םירצוי תויוכז קוח יפ-לע תנגומ תינכתה
.הנממ והשלכ קלח וא ,תינכתה תא תונשל ןיא
.תינכתה תא קיתעהל וא/ו לפכשל ןיא
.תינכתב ירחסמ שומיש לכ תושעל רסאנ
.ןכרצל ןתינש ןוישרה יפל אוה תינכתב שומישה
00101124200497 םושיר 'סמ .זרימב םשרנ