האושה
תרחא הארוה


תימוחת-ןיב תינכת
תבשחוממ הביבסב
,םילוב :תועצמאב
,האושב םידלי ירויצ
םילילמתו תונומת

Chaya Ostrower, Computerized Writing,  Editing  and Producing Tova Perlmutter, Scientific Writing and Editingהתומלשב תמייקה תינכתמ אמגוד יפד

:םיאשונ השיש םע דמולה תא השיגפמ תינכתה  

ןיילתה  
ןברוקה  
דצהמ דמועה  
םלועה תומוא ידיסח
 
םילוב םובלא  
םילוב תירלג  


:דמולה אצמי םיאשונב

תודועת ,םילוב :םיינושאר םיירוטסיה תורוקמ .1
.םימוליצו םידלי ירויצ ,םיריש ,תוירוטסיה   
םירקחמ ,םילוב :םיינשמ םיירוטסיה תורוקמ .2
.םינושה הדיחיה יאשונב םיירוטסיה   
םינוש םיפוגלו תודסומל תבשחוממ תורשקתה .3
,םשו די ןוגכ ,אשונב םיקסועה   
ןויד תוצובק ,ןוטגנישווב האושה ןואיזומ   
.'וכו טנרטניאב   
.הבשחמלו ןוידל םיאשונ ;הדובע תויחנה .4
חולשל ןתינ שדחה לובה תא) לוב תריציל ףד .5
.(טנרטניאב וז הארוה תדיחי לש םילובה תיירלגל   
הלעפה תוארוה


  הרומל ךירדמ


  םיחנומ ןולימ


  םירויצהו תונומתה תמישר
ןיילתה


,גרבנרינ יקוח ,תונעזגל אל
,השובכה ןילופ ,חלודבה ליל םורגופ
,םיליגר םישנא ,ןוצרמ םיניילת
ןמז לגרס ,םידליל ןיילתה סחי

ןברוקה


זוכירה תונחמ םלוע
,םירפסמ םידלי,האושב םידלי,תואטג
,קא'צרוק שונאי,האושב םייחה שודיק
,האושב תידוהי תודגנתה,הדמשה תונחמ
תונחמבו תואטגב המיחל


דצהמ דמועה


,גאה תנמא ,"סיאול טנס הינאה"
,קתוש םלועהו םימותי
,הצצפוה אל ץיוושוא
רביד אל שיאו


ידיסח
םלועה תומוא


,הלאכ םג ויה ,םלוע תומוא ידיסחל די
גרבנלו לואר ,קרמנד


םילוב םובלא

םילוב תירלג


האושה אשונב םילוב םירייצמ לארשי ידלי
האושה אשונב םילוב םירייצמ םלועה ידליlink

linkh

elementary

with frames


רטומלרפ הבוט * רבורטסוא היח

!ונל ובתכ - תוצלמהל ,תורעהל ,תובוגתל
chayao@post.tau.ac.il <<< ונתבותכ

ונלש םיחרואה רפסב ומתח אנא

זופתב
ב הכז הז רתא

29.4.97  ,8 'סמ הידמיטלומל "ץראה" ףסומ טנרטניא ןטפק
םישדח םירתא

האושה םוי

בוט ןמז אוה (יאמב 4) ברקה האושה םוי
םיקסועה םישדח םירתא םע תורכיה תושעל
ףסונ רתא .... התחצנהבו האושה רקחב
תינכותל טרפ .האושה תארוהב קסוע
םיאשונ דומילל תיוויטקארטניא
טרופמהו שודגה רתאב שי האושל םירושקה
,םידלי ורייצש םילוב לש הירלג הזה
ירתאל םיקניל ,ןויד תוצובקו םימורופ
םידלי לש תויפרגויב ,םלועב האוש
ןמכייא טפשממ תויודע רגאמ ,האושב
,םכלש ןמזה תא וחק .םימוליצ רגאמו
והשמל טנרטניאב ושמתשת יוניש םשלו
.תמאב בושח

http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm

**** םירצוי תויוכז ****

דומילה תדיחי לע תויוכזה לכ
הביבסב תימוחת-ןיב תינכת-תרחא הארוה האושה"
,"םילילמתו תונומת ,םילוב תועצמאב תבשחוממ
.רטומלרפ הבוטלו רבורטסוא היחל תורומש
.םירצוי תויוכז קוח יפ-לע תנגומ הדמולה
.הנממ והשלכ קלח וא הדמולה תא תונשל ןיא
.הדמולה תא קיתעהל וא/ו לפכשל ןיא
.הדמולב ירחסמ שומיש לכ תושעל רסאנ
.ןכרצל ןתינש ןוישרה יפל אוה הדמולב שומישה
00101124200497 םושיר 'סמ .זרימב םשרנ