"םידבאתמ ונייה רומוה אלל"
,ילש טרוטקודה לע ססובמה רפס
,תויונחב גישהל ןתינ
ןופלט םשו די תאצוהב וא
026443230

רפסה לע תובתכ

book
             tv
wire
remmber
wire
star
cotert
cotertתימוחת-בר תינכת
תבשחוממ הביבסב
,םילוב :תועצמאב
,האושב םידלי ירויצ
םילילמתו תונומתsurvivors

WIRE


Dr. Chaya Ostrower, Computerized Writing, Editing and Producing Tova Perlmutter, scientific writing and editingהתומלשב תמייקה תינכתמ אמגוד יפד

:םיאשונ השיש םע דמולה תא השיגפמ תינכתה   

האושה ינפל ידוהיה םלועה  naatz
םידוהיה דגנ המחלמה  naatz
האושב םידוהיה  naatz
האושהו םלועה  naatz
םילוב םובלא  naatz
םילוב תירלג  naatz

dots

einshtein
האושה ינפל ידוהיה םלועה

הלוגב םיידוהיה ייח
הלוגב םידליה ייח
םיגחה


Hitler
םידוהיה דגנ המחלמה

םיווש ונלוכ
םידוהיל הנושה סחיה
תסנכ-יתב תפירש


Jew
האושב םידוהיה


וטגב םידוהיה
השראו וטגב םידליה
האושב םידלי ירויצ


world
האושהו םלועה

דצהמ דמועה
םלועה תומוא ידיסח


yad
םילוב םובלא


galer
םילוב תירלג

האושה אשונב םילוב םירייצמ לארשי ידלי האושה אשונב םילוב םירייצמ םלועה ידלי!יל ובתכ - תוצלמהל ,תורעהל ,תובוגתל

ochayo@macam.ac.il      mail
underהיינבב דימת הז רתא


coteret רתאל
coteret