תומוא ידיסח
םלועה
yadvashemרפח םייח / תומואה ידיסח
הסנמ ינאו "תומואה ידיסח" יוניכה תא עמוש ינא
הסחמו רותסמ יל ונתנש םישנאה לע בושחל הסנמ ינא
:לאושו עמושו בושחל הסנמ ינא
?השוע יתייה המ - םמוקמב יתייה ול
רעובו טטומתמ םלוע לומ ,האנש לש סונאיקוא ךותב ,ינא םא
?רחא םע ןבל רותסמ ןתונ יתייה ינא םא
םינכומ ויה יתחפשמ ינב םא ,ןכומ יתייה ינא םא
םינכשה ןיב ,בוחרה ךותב הזכ דימת דחפב תויחל
םיניילתה לש םייאמהו דבכה םדעצ תא תולילב םולחל
םיניכסה יבהלו תויריה יחטמ ןיב ךלהלו ךישמהל ןכומ
םינישלמה תווקתו תועומשה ילומלמו תוליכרה ישחל ךותב
!םינש - אלא ,שדוח אל ,דחא הליל אל ,תאז לכו
םדי תציחל תא קר ,תונברקה ןמ רכש שקבל ילב ,תאז לכו
ןחבמ לש הלאכ תועשב קר ךכ הלגתמ שונאה ןב יכ ,תאז לכו
ןאכמו וישכע ,ימצע תא לאושו רזוח ינאו
?ןכומ יתייה ינא םאה ,ינא םאה
ברקב םוי םוי ודמעש םה ,םה - הארונה המחלמה ךותב
ברח אל םלועה םתוכזבש ,םודסבש םיקידצה םהו
תמהו יוריה ,קונחה ,חוצרה ימע לש ויתודלותב םה
,דמוע םלועה םהילעש םימחרהו דסחה ידומע ויה
הדיח ונל ןיידע יהש ,םתרובג ינפב ,םהינפבו
.הדותב - ונישאר תא םיניכרמ םידוהיה ,ונחנא

"?השוע יתייה המ - םמוקמב יתייה ול" לאוש רפח םייח
.ותלאש לע תונעל הסנ
Rauel
4
גרבנלוו לואר
Denemrk
3
קרמנד
A Few Did Exist
2
ויה
הלאכ םג
Yad Vashem
1
ידיסחל די
םלועה תומוא


line


write
ochayo@macam.ac.il
home
ףד
ישאר