תולעמה רישל ילולימ שוריפ
 
תולעמב םייולה והורמאיש ידכב רבוחש ריש - תולעמה ריש
,לארשי תרזעל םישנ תרזעמ תולועה שדקמה תיבבש
    
,תולגה ןמ ןויצ ינב תא 'ה ריזחי רשאכ - ןויצ תביש תא 'ה בושב
    
.םולחכ אלפנ וניניעב רבדה היהי - םימלוחכ ונייה
    
היהי וניפו החמשה לדגת זא - הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא
.'הל ללה יריש רישת וננושלו קוחשב אלמ
    
:ורמאי םייוגה - הלא םע תושעל 'ה לידגה םייוגב ורמאי זא
.'המ ואב אלא הרקמ םניא לארשיל ושענש הלאה תולודגה תואלפנה
    
 ונמע תושעל הברה 'ה ,ןכא :ובישי לארשי - ונמע תושעל 'ה לידגה
.םיסנ
    
.םיחמש ונא ןכ לעו - םיחמש ונייה
    
בישי 'הש םישקבמ םה הלוגב לארשי דועב - ונתיבש תא 'ה הבוש
,םצראל הלוגה ןמ םתוא
    
םוקמב הקזחב םימרוז םימל זא םימוד לארשי ויהיו - בגנב םיקיפאכ
.ךכ לע םיאלפתמ לכהש ,בגונמו שבי
     
,בגונמהו שביה םוקמב םיערוזה - ורוצקי הנירב העמדב םיערוזה
רשאכ ךא ,םתמדא חימצת אל אמש הגאדו יכב ךות םה םיערוז
,הנר ךותמ תאז םישוע םה ,םלובי תא םירצוק םה
       
םיערזה תא ךילומו ךשומה םדאה - ערזה ךשמ אשונ הכבו ךלי ךולה
     
,הגאד בורמ הכוב - היצ ץראב םערזל
    
אוהשכ ,חמש אוה ריצקה תעשב ךא - ויתומולא אשונ הנרב אובי אוב
הקדצ ישעמ תולגב םיערוז ,לארשי ךכ ,ןרוגל םילבשה תורורצ תא אשונ
     
זא יכ ,וחמשי הלואגה אובב ךא ,םהיתורצ בורמ - העמדב
.םיבוטה םהישעמ רכש תא ולבקי
 
 
 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ