"םינורחא םימ"
 
:רמול םיגהונ שיו ,ןומיזה ינפל "םינורחא םימ" םידי םילטונ
 
רמאנש ומכ ,ןוזמה תכרב לש השע תוצמ םיקל ןמוזמו ןכומ ינירה
"ךל ןתנ רשא הבוטה ץראה לע ךיהלא יי תא תכרבו תעבשו תלכאו"
 (10 ,ח םירבד)
    
םלענו רימט אוהה ידי לע היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחי םשל
 :לארשי לכ םשב
    
  ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב
 .םיידי תליטנ לע ונויצו ויתוצמב
 
 
 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ