ןזה לע :הנושאר הכרב
 
 ןחל                                    שוריפ
 
 
 ,םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
ןחב ובוטב ,ולכ םלועה תא ןזה
 .םימחרבו דסחב
 .ודסח םלועל יכ ,רשב לכל םחל ןתונ אוה
,ונל רסח אל דימת לודגה ובוטבו
.דעו םלועל ןוזמ ונל רסחי לאו
 ,לודגה ומש רובעב
 ,לכל ביטמו ,לכל סנרפמו ןז לא אוה יכ
.ארב רשא ויתוירב לכל ןוזמ ןיכמו
"ןוצר יח לכל עיבשמו ךידי תא חתופ" רומאכ
.לכה תא ןזה יי התא ךורב
 
 
היינשה הכרבל
 
 
 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ