תבש יאצומ רדס

:הלדבה םדק הלפת

בקעי יהלאו ,קחצי יהלא ,םהרבא יהלא
הנה ,ךתלהת ןעמל ער לכמ ךיבוהא לארשי ךמע תא לצהו רמש
,המלש הנומאל ונל אובי עובשה ,תרבוע הבוהאה שדק תבש
,אוה ךורב ארובה תוקבדל ,םירבח תבהאל ,םימכח תנומאל
הרהמב הבורק הלאגבו ךלש םירקעה הרשע - שלשב ןימאהל
.םולשה וילע ,ונבר השמ תאובנבו םיתמה תייחתבו ונימיב
לארשי ינבל םג ןת ,חוכ ףעיל ןתונה ךנה התא ,םלוע לש ונובר
ונל אובי עובשה רשא ,דבעל ךל קרו ךל תודוהל חוכ ךיבוהא
ונל ינוזמו ייח ,ינבלו דסחלו החלצהלו הכרבל ,לזמלו תואירבל
.ןמא רמאנו ,לארשי לכלו
 
הלדבה

 םינחל                                               שוריפל


 
לידבמהו .אלמ ןיי סוכ םיגזומ .ןחלושה דיל םיפסאתמ תיבה ישנא לכ
הלדבה ידי תאצל ןווכמ .ונימיב וזחוא ךכ רחאו .וידי יתשב ולבקמ
םתבוח ידי תאצל םינווכמ םיפסאנהו ,םתבוח ידי םיפסאנה איצוהלו
:לוקב רמואו חתופ לידבמה .העימשב
 
.העושיל יל יהיו הוהי הי תרמזו יזע יכ דחפא אלו חטבא יתעושי לא הנה
לע העושיה הוהיל  .(3-2 ,בי היעשי) העושיה יניעממ ןוששב םימ םתבאשו
בקעי יהלא ונל בגשמ ונמע תואבצ הוהי  .(9 ,ג םילהת) הלס ךתכרב ךמע
.(13 ,דפ םילהת) ךב חטב םדא ירשא תואבצ הוהי  .(12 ,ומ םילהת) הלס
התייה םידוהיל ,(10 ,כ םילהת) ונארק םויב וננעי ךלמה העישוה הוהי
אשא תועושי סוכ ,ונל היהת ןכ ,(16 ,ח רתסא) רקיו ןוששו החמשו הרוא
.(13 ,זטק םילהת) ארקא הוהי םשבו
  
יתוברו ןנברו ןנרמ ירבס

.ןפגה ירפ ארוב םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 

:ךרבמו ,ונימיב םימשבה לטונו ולאמשל סוכה ריבעמ לידבמה

[ינמית ןחל] .םימשב ינימ ארוב םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
 

:ךרבמו ,םינרופיצב לכתסמ ,הקובאה לא ודי ברקמ לידבמה

שאה ירואמ ארוב םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב

 
:ךרבמו ,ונימיב סוכה תא לטונו רזוח

רוא ןיב לוחל שדק ןיב לידבמה םלועה ךלמ וניהלא יי התא ךורב
,השעמה ימי תששל יעיבשה םוי ןיב ,םימעל לארשי ןיב ךשחל
.לוחל שדק ןיב לידבמה יי התא ךורב

  ךרבמו ,ולוכ סוכה תא לידבמה התוש הלדבהה רמג םע
 םירמזמו םיחתופו ,"ןפגה לע" תכרב וירחא
.תבש יאצומל תורימז
 

 םימשבה אשונל רושיק

שאה אשונל רושיק
 

  
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ