"ליח תשא" רמזל ילולימ שוריפ

 
.הומכ אוצמל לוכי ימ ,םיבוט םילעפ תבר השא - אצמי ימ ליח תשא
 
תולעב ןהש ,םינינפה ךרעמ רתוי לודג הכרע - הרכמ םינינפמ קוחרו
.הבר תובישח
 
.תומלשב התיב תלהנמ איהש חוטבו ךומס הלעב בל - הלעב בל הב חטב
 
.בוט רסחי אל אוהו - רסחי אל ללשו
 
לומג דימת הלעבל בישת ליח תשא - הייח ימי לכ ער אלו בוט והתלמג
.הב חטב רשא לע בוט
 
רמצ ,הכאלמ ירמוח ירחא שפחל הכלה הנוצרמ - םיתשפו רמצ השרד
.םיתשפו
 
.הכאלמב הידי ושע ןוצרבו - היפכ ץפחב שעתו
 
.ןתרוחס םיקחרממ תואיבמה תוינאל המוד איה - רחוס תוינאכ התייה
 
.םיקחרממ התיב תסנרפ האיבמ איה םג יכ - המחל איבת קחרממ
 
.םויה ריאי םרטב המק איה - הליל דועב םקתו
 
.תיבה ינבל םילכאמ הניכמו - התיבל ףרט ןתתו
 
.הדובעב הל תורזועה תורענל תוארוהו ןוזמ תונמ םגו - היתורענל קוחו
 
תעצבמו ההתשמ הניא הדש תונקל תבשוח איהשכ - והחקתו הדש הממז
.התבשחמ תא
 
םרכ התנק הידי תדובעמ הלבקש רכשה ןמ - םרכ העטנ היפכ ירפמ
.םיצע וב העטנו
 
.ץרמו ץמוא תשבול איה - הינתמ זועב הרגח
 
.הכאלמה תארקל היתועורז תקזחמו - היתועורז ץמאתו
 
.התרוחסב קסעתהל בוט יכ תעדל החכונ - הרחס בוט יכ המעט
 
.רנה רואל ,הלילב םג התכאלמב תקסוע איה ןכ לע - הרנ הלילב הבכי אל
 
.ןתשפ תייווטב םג תקסוע איה - רושיכב החלש הידי
 
.הייווטה ילכב תוקיזחמ הידי - ךלפ וכמת היפכו
 
.וילע םיכורכ םיטוחהש ילכ - רושיכ
 
.וילע אצמנ הווטמהש ילכ - ךלפ
 
.ינעל התבדנ הטישומ איה החותפה הדיב - ינעל השרפ הפכ
 
.ןויבאב ךומתלו רוזעל תוטשומ הידיו - ןויבאל החלש הידיו
 
רוקה םהב ועגפיש התיב ינבל תששוח איה ןיא - גלשמ התיבל ארית אל
.גלשהו
 
.םיממחמ ,םימודא רמצ ידגב םלוכל הניכה יכ - םינש שובל התיב לכ יכ
 
.התשע םיאנ םיעצמו םיחיטש - הל התשע םידברמ
 
.םיפי ,םיחבושמ םיגירא םייושע הידגב - השובל ןמגאו שש
 
םימכחה ןיב רכינ הלעב - ץרא ינקז םע ותבשב הלעב םירעשב עדונ
לכל הגאדה לוע המצע לע הלטנ יכ ,התוכזב הזו ,ריעה ירעשב םיבשויה
.תיבה יכרצ
 
.וב םיפטעתמש שובלמ - ןידס
 
.רוכמל ידכ התשע - רוכמתו התשע יכ
 
.הרכמ תורוגח םגו - הנתנ רוגחו
 
.רחוסל - ינענכל
 
.בר ןמז קיזחמש קזחו רדוהמ השובלמ - השובל - רדהו זוע
 
םישעמ הפסאש ינפמ ,תוומה םויל תגאוד הניא - ןורחא םויל קחשתו
.ותארקל םיבוט
 
.המכחב הירמאמ לכ - המכחב החתפ היפ
 
.םלוכ םע ביטיהל ךיא תדמלמ איה ןכו - הנושל לע דסח תרותו
 
היהתש תיבה ינב תוגהנתה ירחא תבקוע איה - התיב תוכילה היפוצ
.הבוט
 
.וילע הלמע אלש רבדמ תינהנ איה ןיא - לכאת אל תולצע םחלו
 
.התוא םידבכמ םינבה - הינב ומק
 
.התוא םיחבשמו - הורשאיו
 
?הינבו הלעב םירמוא המו .הללהי הלעב םגו - הללהיו הלעב
 
.ןלוכ לע הלוע תא ךא - הנלכ לע תילע תאו
 
.ךרעו םויק םהל ןיא םיימשגה ןחהו יפויה - יפויה לבהו ןחה רקש
 
.'ה תארי השאל עיגמ יתימאה חבשה - ללהתת איה 'ה תארי השא
 
.היתולועפל יוארה רכש הל ןתני - הידי ירפמ הל ונת
 
לכהו ,םיברב הילע םידיעמ םיבוטה הישעמ - הישעמ םירעשב הוללהיו
.םהילע התוא םיללהמ
  
 .הרותל לשמכ ליח תשאל רושיק