הינבב         םירויס
ינוריע רויס למרכ רויס ביבא רויס
החירפ שגדב
תופוע רויס
עבטה תיירק רויס
ריבכ-ובא

( הנויצ-סנ / גלופ)   החירפ שגדב ביבא רויס
תיטויבא לומ תיטויב הקבאה
,וכו הרוצ עבצ :םאתהב םיחרפה הנבמו
(םיבכרומה תחפשממ חרפ הנבמו) תחרפת לומ חרפ
םיבילצמה תחפשמב ירפל חרפמ
םיינרפרפה תחפשממ חרפ הנבמ

(םיינתפשה תחפשמ) הוורמ יחרפב "השווד"ה ןונגנמ

תחרפתה התואב םיחרפ יעבצב ינושה תועמשמ
הנטנלה תאמגוד -
חמצל .ב קיבאמל .א (ללכב םא) םיירשפאה תונורתיה םהמ

םישמשמ המלו םהמ הלוגד הוורמו לוגד ןויבוזא לצא (וניארש) םילגדה

?עודמ .םיערז השוע אל אוה םיחרפ ול שיש תורמל .דבלב (תינימ-א) תיביטטגו הברתמ ץיצמחה

("םיחמצ-יפרוט") םיינוחמצל םיחמצ ןיב שומיח ץורמו המחלמ
ולש הנגהה יעצמאו דפריסה


למרכ רויס
ינופצל ימורד הנפמ ןיב םילדבה
.יתוכיא לדבהו יתומכ לדבה :תירואיתה המרב
? םילדבהה עודמ : תיתביסה המרב

חמוצ-תרבח גשומו םייטננימוד םינימ
.רעיו שרוח ,הגירג ,התבה תורוצתו .חמוצ תרוצת גשומה
חמוצ-תורוצתו חמוצ-תורבח ףוליח לש הקימניד .היסצקוסה ןויער
.םינועטהו חוכיוה - "רעי לומ שרוח"
חמוצה תרבחלו עקרקל עלסימה גוס ןיב רשקה
:הפירשה תועפשה
?הלצנל םיעדויל הכרב תווהל הלוכי איה אמש וא ,יגולוקא ןוסא הווהמ שרוח תפירש םאה
ינגדה חמוצה לש תשדוחמ תוחתפתה לע יעבט שרוחב הפירש תועפשה ןלרוא יבצ
.143 ,1995 ה"נשתה רייא ,'ג תרבוח ,היגולויבה ירומל ןולעה ךותמ

ינוניב תיז-רב
Phillyrea latifolia

םילע
יוצמ ןולא
Quercus calliprinos

םילע
י"א הלא
Pistacia lentiscus

םילע
קיטסמה תלא
Pistacia lentiscus

םיחרפו םילע
ינוורמ םטול
Cistus salvifolius

ריעש םטול
Cistus incanus

תיבהלש
Phlomis ...

הריעש הדיק
Calycotome villosa


םילע יוצמ ןולא
Quercus calliprinos
םילע י"א הלא
םיחרפו םילע קיטסמה תלא
Pistacia lentiscus
יוצמ בורח
Ceratonia silica
םילע ינוניב תיז-רב
I II תוריפ םילע-בחר רחשא
Rhamnus alaternus
םיחרפ תוריפ שרוחה לילכ
Cercis siliquastrum
1 הדיק 2הדיק הריעש הדיק
חרפ ינוורמ םטול
1 2 ריעש םטול
I   II III   IV ירוס ץיצוק
Acanthus syriacus


תיטויב הקבאה - םיינועבצ תרתוכ ילע ילעב םיחרפ
םייח ילעב י"ע םיקבאומו םע םירשקתמ


.םימודא םיחרפ
:תיסחי םירידנ םימודא םיחרפ
םימודא םיחרפ ילעב םיחמצ ינימ רפסמ תאוושהב
םיחרפב רתויב חיכשה אוה בוהצה עבצה - םלועב
(15% -כ) םינבל םיחרפו (20% -כ) םיבוהצ םיחרפ ,22% -כ םידורווה םיחרפה ינימ םיווהמ לארשיב
טועימב םיאצמנ םימודאה םיחרפה וליאו
םהלש גוסה ךותב םג םירידנ םימודאה םיחרפה ינימ
ונלצא לדגה ןימה אוה ,םימודא םיחרפ לעב םלועב דיחיה ןימה (Anemone) תינלכ גוסב
המודא איה היסא תירונ קר ;תוירונ ינימ 20-מ רתוי ךותמ לארשיב … םיבוהצ םינימה בור תירונ גוסב
םימודא םניא (לשמל בגנה רהב לדג) ינוגסס ינועבצו ןומרחה ינועבצ
(לשמל םירובד) .םודא םיאור םניא םיבר םיקרח
? םיעבצ וליאו ?עבצ האור ימ תעדל ןתינ דציכ ·
םודא האור ,ינוכית-םיה רוזאב הצופנה ,תוישופיח לש תמייוסמ הצובק
(קורי עקר לע רתויב יטסרטנוקה אוה םודא תילקיסיפ הניחבמ) קורי עקר לע דאמ טלוב םודא חרפ
טלובו לודג חרפ ילעב םה היסא תירונו גרפ ינועבצה ,תינלכה תאמגוד םימודא םיחרפ
…םיבחרנ םידברמ םירצוי םיתעל םה ןכ ומכ
לארשיל האוושהב
(! םירופיצ י"ע בורל םיקבאומ) םימודא םיחרפ ילעב םיחמצ ינימ לש רתוי הובג % שי םייפורט םירוזאב
םימודא םיחרפ לש רתוי ךומנ רועש שי םייניפלא םירוזאב