ינוריע רויס

Ficus sycomorus המקש

:המקישה סוקיפל םיטנוולר םירמאמ
5 ב"ל תרבוח ,1990 ילוי ,ן"שת זומת "ץראו עבט" ךותמ רב ץע הניא המקשה ןינד םעניבא

.קרחו חמצ לש אתווצב םויק - םיסוקיפה לש היגולויבה
1983 רבמבונ ,6 רפסמ תרבוח ז"כ ךרכ ,לכל יעדמ ןותיע - "עדמ" ךותמ היגפ הטנח הנאתה לילג בקעי

תורידשה סוקיפ
(ריווא ישרוש) דעס ישרוש

לשאה יצפע
ח"עבל חמצ ןיב ןילמוג יסחי

?ץפע והמ #
?רצונ דציכ #
ח"העב רובע ץפעה תועמשמ #
?ץפעב םימייקתמ ןילמוג-יסחי וליא #

ףיסכמ סוטול
Lotus creticus
םיה ףוח יחמצ
חלמה ססרל תומאתה
תחרפתה התואב םיחרפ יעבצב ינושה תועמשמ
הנטנלה תאמגוד -
(ללכב םא) םיירשפאה תונורתיה םהמ
? חמצל .ב קיבאמל .א

6 ג"ל תרבוח ,1991 רבמטפס ,ב"נשת ירשת ,א"נשת לולא "ץראו עבט" רומחה דרו ףודרהה ינפד ץומא
1996 ויתס - 12 ןויליג ;היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ ירוביצ חוכיו לש וזכרמב םינה ץע םלושמ הרימ
1996 ץיק - 12 ןויליג ;היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ וב לוכמ לוכב לוכה - ץעה ןקיא לאפר